skip to main | skip to sidebar

Monday, 1 October 2012

NFOPad 1.65 Final – Xem & soạn thảo văn bản dễ dàng

NFOpad là nhỏ nhưng có thể linh động xem / soạn thảo văn bản. Nó là nhiều hơn hoặc ít hơn một bản sao của Microsoft Notepad nhưng có thêm một số cài đặt, và hỗ trợ cho các tập tin nfo. Các tập tin mở rộng được sử dụng để xác định xem liệu để sử dụng một hoặc ANSI ASCII font chữ.Nét đặc trưng:• Theo địa chỉ

• Màu sắc và phông chữ có thể thay đổi

• Vỏ tế

• Mở rộng xác định font chữ

• In ấn

• Tìm kiếm văn bản

• Luôn luôn trên đầu trang tùy chọn

• Từ wrap tùy chọn

• Goto dòng

• Drag-n-dropChanges in 1.65:

• Word selection updated, now works for ctrl + click, ctrl + arrow keys and double click. Also appending a word to the selection with ctrl + shift + click works as expected now

• Added a customizable list of word delimiters

• Performance fixes for opening and saving large documents

• Bugfix: NFO files not shown correctly on some systems, changed default setting for "load nfo files with western latin encoding" to false for all except users with asian operating systems

• Bugfix: When NFOPad was set to be always on top some dialogs were hidden by the main window

• Bugfix: Windows information/warning sounds were played incorrectly on some dialogs

• Bugfix: Some dialogs was not positioned correctly if the main window had been moved

• Bugfix: Filesize was not shown on locked files

• Bugfix: Portuguise localization file updated

• Minor fixes


Trang chủ

Trích:


http://thd.dyndns.org/s_nfopad.php
Tải về

Trích:


NFOPad 1.65 FinalPortable

0 comments:

Post a Comment