skip to main | skip to sidebar

Monday, 1 October 2012

help...1. Đệ quy

Giải thuật tính ước số chung lớn nhất của hai số nguyên dương p và q (p>q) được mô tả như sau:

Gọi r là số dư trong phép chia p cho q.

- Nếu r = 0 thì q là ước số chung lớn nhất

- Nếu r 0 thì gán cho p giá trị của q, gán cho q giá trị của r rồi lặp lại quá trình.

a) Viết một giải thuật đệ quy và một giải thuật lặp để tính ước chung lớn nhất của p và q

b) Trong trường hợp người ta nhầm cho giá trị q lớn hơn p thì giải thuật có xử lý được không?

2. Danh sách liên kết

Lập chương trình quản lý danh sách học sinh, tùy chọn loại danh sách cho phù hợp, chương trình có những chức năng sau: (Hồ sơ một học sinh giả sử có: tên, lớp, số điện thoại, điểm TB, …..)

a. Cho phép nhập danh sách học sinh từ file

b. Cho phép in ra danh sách học sinh gồm các thông tin đầy đủ

c. Cho phép nhập vào từ bàn phím một tên học sinh và một tên lớp, tìm xem có học sinh có tên nhập vào trong lớp đó không? Nếu có thì in ra số điện thoại của học sinh đó.

d. Cho phép nhập vào một hồ sơ học sinh mới từ bàn phím, bổ sung học sinh đó vào danh sách học sinh, in ra danh sách mới.

e. Cho phép nhập vào từ bàn phím tên một lớp, loại bỏ tất cả các học sinh của lớp đó khỏi danh sách, in ra danh sách mới.

f. Có chức năng sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự giảm dần của điểm trung bình.

g. Cho phép nhập vào hồ sơ một học sinh mới từ bàn phím, chèn học sinh đó vào danh sách mà không làm thay đổi thứ tự đã sắp xếp, in ra danh sách mới.

0 comments:

Post a Comment